Chirurgia

Profilaktyka obrzęku limfatycznego u pacjentów z chorobą nowotworową

Profilaktyka obrzęku limfatycznego u pacjentów z chorobą nowotworową

Profilaktyka obrzęku limfatycznego u pacjentów z chorobą nowotworową dotyczy tych chorych, u których w przebiegu leczenia przeciwnowotworowego zwiększa się prawdopodobieństwo wystąpienia nieprawidłowej pracy...
Postępowanie terapeutyczne u chorych z obrzękiem limfatycznym

Postępowanie terapeutyczne u chorych z obrzękiem limfatycznym

Leczenie zachowawczeLeczenie farmakologiczneLeczenie chirurgiczneEdukacja pacjenta z obrzękiem limfatycznymPostępowanie u chorych z obrzękiem limfatycznym, leczonych paliatywnie Postępowanie terapeutyczne u chorych z obrzękiem limfatycznym powinno być wdrożone od pierwszych...
Diagnostyka obrzęku limfatycznego w przebiegu choroby nowotworowej

Diagnostyka obrzęku limfatycznego w przebiegu choroby nowotworowej

Najczęstsze objawy zgłaszane przez pacjenta Stopnie klinicznego nasilenia obrzęku limfatycznegoBadania obrazowe w diagnostyce obrzęku limfatycznego Szybka diagnostyka obrzęku limfatycznego w przebiegu choroby nowotworowej jest...
Obrzęk limfatyczny

Obrzęk limfatyczny w chorobie nowotworowej

Jak powstaje chłonka?Patofizjologia obrzęku limfatycznegoKto jest narażony na wystąpienie obrzęku limfatycznegoCzynniki zwiększające ryzyko wystąpienia obrzęku limfatycznego u pacjentów z chorobą nowotworowąWpływ obrzęku limfatycznego...
Stosujemy pliki cookies. Korzystając ze strony oświadczasz, że akceptujesz nasz Regulamin oraz Politykę Prywatności. W przeciwnym razie opuść stronę. Czytaj więcej
Ustawienia cookies
Akceptuję
Ustawienia Cookies
Polityka prywatności
Cookie name Active
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Administratorem danych jest TOMUPON z siedzibą os. Bolesława Śmiałego 6/83, 60-682 Poznań, posiadający NIP: 9721109281, email: info@tomupon.com, działalność wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, dalej „Administrator”, będący jednocześnie Usługodawcą. 2. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). 3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są: 3.1. przetwarzane zgodnie z prawem, 3.2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, 3.3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania. § 2. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH 1. Dane osobowe Usługobiorców, zbierane przez Administratora, są wykorzystywane do: 1.1. kontaktowania się z usługobiorcą (klientem) 1.2. celów informacyjnych oraz innych czynności związanych z aktywnością Usługobiorcy na stronie internetowej www.onkoopieka.pl 1.3. celów marketingowych (Newsletter) 2. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców: 2.1. Imię i nazwisko, 2.2. Adres e-mail, 3. Administrator może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne): 3.1. Oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca. 3.2. Informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania przez Usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną. 3.3. Informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną. 4. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 2 jest niezbędne do świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną w ramach strony internetowej. 5. Strona wykorzystuje Google Analytics. 6. Strona internetowa Usługodawcy wykorzystuje wtyczkę Akismet pomagającą kontrolować spam. § 3. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH 1. Korzystanie ze strony oraz zawieranie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną za jej pośrednictwem, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą, samodzielnie decyduje, czy chce rozpocząć korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę zgodnie z Regulaminem. 2. Zgodnie z art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) przetwarzanie danych jest dopuszczalne m.in. gdy: 2.1. osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych. 2.2. jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą. 3. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zawsze w ramach podstaw dopuszczalności ich przetwarzania wymienionych w pkt 2. Przetwarzanie danych będzie miało związek z realizacją umowy lub konieczności podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (pkt 2 lit. b). § 4. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA 1. Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. 2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. 3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 1 i 2 można korzystać poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: redakcja@onkoopieka.pl § 5. PLIKI „COOKIES” 1. Strona internetowa Usługodawcy używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Usługobiorcy ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie. 2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji. 3. W ramach strony internetowej stosowane są rodzaje:
  • sesyjne
  • stałe
  • analityczne
3.1. „Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania (opuszczenia strony internetowej). 3.2. „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. 3.3. „Cookies” „analityczne” umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji Usługobiorcy w zakresie zawartości strony internetowej, lepiej zorganizować jego układ. “Analityczne” „cookies” gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej przez Usługobiorców, typie strony, z jakiej Usługobiorca został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Usługobiorcy na stronie. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Usługobiorcy, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony internetowej. 4. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). § 6. REGULAMIN STRONY Regulamin strony internetowej dostępny jest pod adresem: https://onkoopieka.pl/regulamin/ § 7. POSTANIOWIENIA KOŃCOWE 1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. 2. Usługodawca udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
Zapisz ustawienia
Ustawienia cookies