Strona główna Regulamin

Regulamin

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Strona www.onkoopieka.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
2. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę www.onkoopieka.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
3. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę www.onkoopieka.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
4. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Strony www.onkoopieka.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy
5.1. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
5.2. Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),
5.3. Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

§ 2. DEFINICJE
1. FORMULARZ KONTAKTOWY – formularz dostępny na Stronie www.onkoopieka.pl umożliwiający Usługobiorcy bezpośredni kontakt z Usługodawcą.
2. REGULAMIN – niniejszy regulamin Strony.
3. USŁUGODAWCA – wykonujący działalność gospodarczą pod firmą TOMUPON, adres siedziby: os. Bolesława Śmiałego 6/83, 60-682 Poznań, adres do doręczeń: os. Bolesława Śmiałego 6/83, 60-682 Poznań, NIP: 9721109281, REGON: 363235259, e-mail: info@tomupon.com, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
4. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
5. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Strony.
6. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy.

§ 3. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH
1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Strony korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
1.1. korzystanie z Formularza Kontaktowego,
1.2. korzystanie z Newslettera,
2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.

§ 4. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
2.1. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu wysłania wiadomości za pośrednictwem Formularza Kontaktowego zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości albo zaprzestania jej wysyłania przez Usługobiorcę.
2.2. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.
3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
3.1. komputer z dostępem do Internetu,
3.2. dostęp do poczty elektronicznej,
3.3. przeglądarka internetowa,
3.4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Strony w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
7. Informacje publikowane na Stronie mają wyłącznie charakter edukacyjny, żaden z zamieszczonych materiałów nie stanowi porad medycznych. Decyzje dotyczące leczenia muszą być podejmowane za wiedzą lekarza.

§ 5. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:
1.1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. korzystanie z Newslettera).
1.2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: redakcja@onkoopieka.pl
1.3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
1.4. Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.
2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

§ 6. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:
1.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Strony Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: redakcja@onkoopieka.pl.
1.2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
1.3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
1.4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

§ 7. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
1. Usługobiorca umieszczający w Serwisie jakiekolwiek komentarze, wypowiedzi, wpisy, treści informacyjne lub opinie oświadcza, iż są one w pełni legalne i nie naruszają one ani nie zmierzają do naruszenia, obejścia lub próby obejścia:
1.1 powszechnie obowiązującego, w szczególności nie powodują powstania szkody, ani krzywdy u osób trzecich lub instytucji;
1.2 postanowień niniejszego Regulaminu;
1.3 norm moralno-etycznych, dobrych obyczajów lub zwyczajów.

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Umowy zawierane za pośrednictwem Strony zawierane są zgodnie z prawem polskim.
2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
3. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt poprzez adres e-mail: redakcja@onkoopieka.pl.